NCK-WA - Cumulatieve effecten in het Waddengebied

Kwelders_ameland_vaste_land_zeilborten_vissersboot_442526
Category
Theme days
Date
Tuesday, 17 May 09:00
Venue
Theater de Kampanje, Willemsoord 63, 1781 AS, Den Helder

Het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en de Waddenacademie stelden in deze derde gezamenlijke themadag het thema cumulatieve effecten centraal. We zijn ingaan op de optelsom van gevolgen van menselijke activiteiten in de Waddenzee, al of niet in combinatie met andere drukfactoren zoals klimaatverandering. Dit is zowel vanuit wetenschappelijk als beleids- en beheersmatig oogpunt een belangrijk, maar ook uitdagend onderwerp. Het doel van deze themadag was vanuit verschillende perspectieven met diverse deelnemers de thematiek van cumulatieve effecten interactief te beschouwen.

Wetenschappelijke vraagstukken hebben bijvoorbeeld betrekking op de reikwijdte van het begrip, het al of niet kunnen optellen van effecten van verschillende aard en omvang, vraagstukken over oorzaak en gevolg (causaliteit), het fenomeen dat effecten elkaar kunnen versterken of juist opheffen, e.d. Deze vraagstukken werken door in het juridisch-beleidsmatige kader, bijvoorbeeld bij discussies met het parlement over de vraag of het Waddenecosysteem de veelheid van menselijke activiteiten aan kan, bij de opstelling van Natura 2000-beheerplannen en bij de beoordeling van vergunningaanvragen op grond van de natuurbeschermings- en waterwetgeving.

Op deze pagina zijn het programma, verslag en resulterende opinieartikel in het Friesch Dagblad opgenomen.

Verslag en foto's

Foto's en verslagen van lezingen en paneldiscussies zijn via een speciale website beschikbaar gesteld (via deze link).

Opinieartikel Friesch Dagblad

Martin Baptist (WMR/NCK programmaraad-lid) is gevraagd om naar aanleiding van deze themadag een opinieartikel te schrijven in het Friesch Dagblad. Het artikel over "Cumulatieve effecten, een complexe puzzel" is via htmldeze link beschikbaar.

Programma

09.30 – 10.00 Inloop met koffie en thee en wat erbij 
10.00 – 10.05 Martin Baptist, NCK
Woord van welkom namens de organiserende partijen 
10.05 – 10.15 Kees Bastmeijer, moderator
Inhoudelijke inleiding op de themadag
   
 Blok 1  Setting the stage
10.15 – 10.40 Kees Bastmeijer, Waddenacademie
Cumulatieve effecten in het Waddengebied: relevante juridische kaders
10.40 – 11.05 Peter van Velzen, Ministerie van LNV
Waar loopt LNV tegenaan bij het opstellen van het beleidskader natuur Waddenzee
in relatie tot cumulatieve effecten?
11.05 – 11.30 Marre Walter, Beheerautoriteit Waddenzee
Waar loopt de Beheerautoriteit Wadden tegenaan bij het opstellen van het opstellen
van het integraal beheerplan in relatie tot cumulatieve effecten? 
11.30 – 12.00 Koffie- en theepauze
12.00 - 12.25 Lies van Nieuwerburgh en Marleen Wilschut, Rijkswaterstaat Noord Nederland
Waar loopt RWS in de praktijk tegenaan vanuit het beheerperspectief in relatie tot
cumulatieve effecten?
12.25 – 12.45 Discussie met de deelnemers in de zaal naar aanleiding van de gehouden inleidingen 
   
12.45 – 13.45 Lunch
   
Blok 2 Cumulatieve effecten 
13.45 – 14.10 Jelmer Cleveringa, Arcadis
Cumulatie in effectbeoordeling in de morfologische adviespraktijk
14.10 – 14.35 Bart Grasmeijer, Deltares
Cumulatieve effecten van verspreiding van baggerspecie op de slibhuishouding van
de Waddenzee 
14.35 – 15.00 Bruno Ens, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Cumulatieve effecten van menselijke activiteiten
op wadvogels 
15.00 – 15.25  Gerjan Piet, Wageningen Marine Research
Een raamwerk voor cumulatieve effectbeoordeling voor de Noordzee
15.25 – 15.55  Koffie- en theepauze
   
Blok 3 Discussie en slotwoord
15.55 – 16.25 Paneldiscussie onder leiding van Kees Bastmeijer met als panelleden:
Peter van Velzen, Marre Walter, Lies van Nieuwerburgh en Marleen Wilschut
16.25 – 16.35 Katja Philippart, Waddenacademie
Slotwoord 
16.35 – 17.30 Aangeklede borrel 

 

Locatie

De themadag werd gehouden in Theater de Kampanje,
Willemsoord 63
1781 AS  Den Helder
Dit is op 7 minuten lopen van station Den Helder Centraal

 
 

  TU Delft logo transp

nioz logo transp

UT Logo 2400 Sta Black EN

Deltares logo D blauw RGB footer

RWS EN transparant

uu logoengels rgb

 
ihe delft logo new transparant
 

TNO text transparant
 

 
WUR RGB standard